MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Inleiding
Isero IJzerwarengroep BV bestaande uit Gerritse IJzerwaren, Breur Ceintuurbaan IJzerwaren, Van der Winkel IJzerwaren en Pijnenburg Bouw is de specialist op het gebied van ijzerwaren, gereedschappen en hang- en sluitwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat dat alleen mogelijk is met duurzame relaties met medewerkers, klanten, leveranciers en de omgeving.

Isero streeft actief naar deze duurzame relaties en we maken onze afwegingen altijd voor de lange termijn.

Isero is een belangrijke toeleverancier van ijzerwaren voor de bouw. De bouwsector is een omvangrijke sector met een grote impact op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Wij realiseren ons dat wij daarmee een invloed van betekenis hebben op de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Isero vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van hun invloed op het milieu, onze medemens en natuurlijk ook op Isero zelf. Voor ons is het de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen het welzijn van het milieu, de mens en het bedrijf. Om die reden hebben wij ons beleid ingericht naar de hoofdthema’s People, Planet en Profit.

Strategische visie
Wij zijn ervan overtuigd dat mvo begint bij mensen. Mensen zijn ons kapitaal, en daarin willen wij investeren. Dit houdt in dat wij mensen bewust maken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk ondernemen en dat wij mensen informeren over onze impact op het milieu en de maatschappij. Investeringen op dit gebied leveren automatisch het gewenst rendement op richting bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid en contacten met klanten en leveranciers.

Doelen 
Wij streven naar een organisatie met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die binnen een integere en transparante ondernemingscultuur werken, waarbij we samen met klanten en leveranciers een klimaat neutrale wijze van werken kunnen creëren.

People
Isero hanteert als minimum de geldende (inter) nationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en medewerkersbeleid, daaronder begrepen de uitgangspunten van de Internationale Arbeids Organisatie (www.ILO.org). Daarnaast hanteren wij aanvullend de onderstaande maatstaven om onze medewerkers optimaal te kunnen laten functioneren. In 2009 hebben onze inspanningen op dit gebied geleid tot de Human Capital Award voor de beste groothandel op het gebied van HR in Nederland.

Werksfeer
Wij streven naar een cultuur waarbinnen medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken richting collega’s, waaronder vanzelfsprekend ook de directie. Het stimuleren van opbouwend kritisch gedrag en hulpvaardige onderlinge collegialiteit is naar onze mening de meest essentiële voorwaarde voor een gezond medewerkersbeleid.

Opleidingen
Wij vinden het belangrijk om iedereen die bij Isero werkt continu op te leiden. Wij geloven heilig dat elke dag leren belangrijk is in ieders leven. Alle medewerkers worden opgeleid aan de Spijkeracademie® en iedereen volgt de IMKO vakopleiding. Isero is een erkend leerbedrijf. Sinds 2008 heeft Isero een eigen in-house bedrijfsschool “Het Isero College”. Hierin worden leerlingen opgeleid tot Commercieel Medewerker Binnendienst (MBO-3). Natuurlijk kunnen niet alleen nieuwe, maar ook bestaande medewerkers aan ons College hun diploma halen. Er lopen regelmatig stagiaires en leerlingen van het VMBO of MBO bij ons rond.

Daarnaast worden doelgerichte cursussen en opleidingen verzorgd, zoals opleidingen tot heftruckchauffeur, opleidingen voor zuinig rijden, verkoop gerelateerde trainingen en andere gewenste opleidingen die de ontwikkeling en het functioneren van onze medewerkers kunnen bevorderen.

Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid is een voorwaarde voor Isero. Al onze bedrijfslocaties zijn voorzien van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie. Daarnaast houden wij statistieken bij van alle bedrijfsongevallen. Deze worden deze periodiek geëvalueerd om te kijken in hoeverre aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om onze werkomgeving veilig te houden.

Alle medewerkers wordt periodiek een Periodiek Algemeen Geneeskundig Onderzoek (PAGO) aangeboden. Daarnaast spreken wij medewerkers met een ongezonde leefstijl actief aan op hun gedrag en de invloed die dat op hun leven heeft. Op deze wijze kunnen wij een bijdrage leveren aan het geluk en welzijn van onze medewerkers.

Gelijke kansen voor iedereen
Isero gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Dit betekent niet alleen gelijke kansen voor man en vrouw, maar sluit elke vorm van discriminatie uit op grond van godsdienst, levens- of politieke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap, (chronische) ziekte en type arbeidscontract. Onderscheid wordt alleen toegestaan wanneer er een goede werk gerelateerde reden voor is.

Naast het bieden van gelijke kansen wil Isero echter verder gaan. Wij zijn actief in het tewerkstellen van groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Met name op ons distributiecentrum zijn wij zeer actief in het bieden van volwaardige arbeid aan mensen met geestelijke beperkingen.

Sociale maatschappelijke betrokkenheid
Isero is een maatschappelijk zeer betrokken organisatie. Naast het sponsoren van plaatselijke maatschappelijke evenementen zijn wij zeer betrokken bij het functioneren van de maatschappij in de gemeenten waar wij actief zijn. Medewerkers worden actief gestimuleerd zich (lokaal) maatschappelijk in te zetten. Daarnaast participeren wij in evenementen zoals de Techniek Driedaagse (evenement om kinderen te laten zien dat techniek leuk is en dat technische beroepen interessant zijn), Kika Run, Cycle for Hope en tal van andere activiteiten die de maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.

Dwang- en kinderarbeid
Het spreekt voor zich dat alle vormen van dwang- en/of kinderarbeid voor Isero volstrekt onacceptabel zijn en dat wij voldoen aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op deze vormen van arbeid. Tevens realiseren wij ons dat deze vormen van arbeid met name voorkomen buiten Nederland, en daarmee is dit met name relevant voor toeleveranciers die uit risicovolle gebieden producten aanbieden. Om de risico’s op dit gebied te beperken werken wij voornamelijk samen met bekende merkleveranciers. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de inkooporganisatie Ferney die garandeert dat onze producten worden gefabriceerd zonder gebruikmaking van kinder- en/of dwangarbeid.

Vrijheid van vergaderen, collectieve onderhandelingen en vakverenigingen
Wij accepteren het recht op vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen en wij stimuleren actief de opbouwende discussie tussen medewerkers en directie om mogelijke verbeteringen onderling te bespreken.

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt binnen Isero niet getolereerd. Om seksuele intimidatie te voorkomen en slachtoffers hiervan goed op te vangen is een arbeidsomstandighedenzorgbeleid opgesteld. Isero heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waarmee medewerkers op vertrouwelijke basis kunnen praten.

Planet
Isero streeft ernaar de invloed die Isero op het milieu heeft te minimaliseren. Daar waar dit (nog) niet mogelijk is streeft Isero naar methoden om deze onvermijdelijke invloed zo veel mogelijk te compenseren met alternatieve maatregelen. Ook hier realiseren wij ons dat bewustwording binnen het bedrijf en bij de medewerkers de eerste stap is richting de door ons gestelde doelen. Het Milieu Management Systeem is daarom een belangrijk onderdeel van ons MVO beleid.

Milieu Management Systeem
Binnen Isero is een Milieu Management Systeem (MMS) actief. Doel van dit systeem is om inzicht te krijgen in het ge- en verbruik van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving, of waarbij de productie belastend is voor het milieu.

Daarnaast bestaan binnen Isero procedures die beschrijven hoe om te gaan met handelsgoederen die als gevaarlijke stoffen zijn gecategoriseerd (Wet Milieubeheer). Tenminste de wettelijke voorschriften rondom deze stoffen op het gebied van houdbaarheid, transport, opslag en voorlichting omtrent het juiste gebruik zijn binnen Isero van toepassing. Binnen het MMS wordt de juiste toepassing van deze voorschriften gevolgd.

Verbruik elektriciteit
Het verbruik van elektriciteit wordt gemeten binnen het MMS. En ondanks dat Isero gebruik maakt van groen geproduceerde stroom blijft het streven van onze organisatie om het stroomgebruik zo veel mogelijk te beperken, zoals het vervangen van verlichting door nieuwe lampen met de schoonste technologie.

Verbruik fossiele brandstoffen
Ook het verbruik van diesel en gas wordt gemeten binnen het MMS. En net zoals bij het verbruik van elektriciteit is het primaire doel van deze registratie bewustwording van het verbruik en het zoeken naar methoden om dit verbruik te beperken. Enkele concrete maatregelen die wij hebben genomen zijn:

- aanbieden van cursussen voor zuinig gebruik aan onze chauffeurs;

- continu zoeken naar logistieke optimalisaties om het aantal kilometers te verminderen;

- inzet van transportmiddelen met een laag energieverbruik (inzet van alleen auto’s met een A, B of C energielabel;

- bij nieuwe panden kiezen wij bewust voor het meest duurzame alternatief.

Compensatie verbruik koolstofdioxide
Speerpunt binnen het MVO beleid van Isero is het CO2beleid. Binnen het MMS is de meting van CO2 uitstoot meegenomen door het verbruik van elektriciteit, gas en diesel te meten. Aan de hand van deze metingen worden maatregelen ontwikkeld om het verbruik te reduceren zoals hierboven beschreven. Om ons MVO beleid kracht bij te zetten compenseert Gerritse sinds 2006 onze uitstoot van CO2 door verbranding van gas, benzine en diesel! En vanaf januari 2014 compenseren wij onze uitstoot voor heel Isero. Wij compenseren onze uitstoot via Klimaat Neutraal. Dit is uniek binnen de Nederlandse groothandel en geeft onze commitment aan MVO duidelijk weer.

Afvalbeleid / Recycling
Het afvalbeleid van Isero, dat is gericht op het minimaliseren van afval, volgt de ladder van Lansink:

  1. het voorkomen dat afval ontstaat
    niet printen van e-mails, geen onnodige verpakkingen etc;
  2. hergebruik van afval
    voor de verpakking van onze producten richting onze klanten maakt Isero bijna uitsluitend gebruik van reeds gebruikte verpakkingen van onze leveranciers, waardoor het gebruik van nieuwe dozen of opvulmateriaal nauwelijks nodig is. Ons afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden;
  3. Recycling
    Isero maakt zoveel mogelijk gebruik van gerecycled materiaal of streeft ernaar dat haar afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Batterijen worden gerecycled via Stibat, via WeCycle worden afgedankt elektrisch gereedschap, spaar- en LED lampen gerecycled.

Isero houdt zich aan het verpakkingsconvenant.

Assortimentsbeleid
Bij het op voorraad nemen van handelsgoederen kiezen wij bij voorkeur voor milieuvriendelijke artikelen. Over het omzetten van handelsgoederen naar meer milieuvriendelijke artikelen zijn wij continu in gesprek met onze leveranciers.

Profit
Isero is een commerciële, op winst gerichte organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat een positief rendement noodzakelijk is om onze continue investeringen in onze medewerkers, onze maatschappelijke omgeving en onze planeet ook op lange termijn mogelijk te maken. Ook realiseren wij ons dat rendement een voorwaarde is om onze medewerkers ook op langere termijn werkgelegenheid te kunnen bieden.

Wij zijn van mening dat rendement altijd in balans moet zijn met de toegevoegde waarde die wij onze afnemers kunnen bieden en kan pas worden behaald als die toegevoegde waarde ook door onze afnemers wordt herkend en gewaardeerd.

Rendement is echter niet onze enige oogmerk. Het behalen van rendement vindt nadrukkelijk plaats onder de randvoorwaarden van goed beheer van onze planeet en de mensen die bij Isero zijn betrokken.

Processen
Uitgangspunt voor een gezond rendement is een efficiënte bedrijfsvoering. Ons streven naar een efficiënte bedrijfsvoering blijkt mede uit onze beide ISO 9001 certificaten.

Het onderliggende managementsysteem van Isero heeft als primaire functie het richting geven in het realiseren van de bedrijfsmissie:

“De wensen en eisen van de klant zijn ons uitgangspunt. Zij staan centraal in onze onderneming. Wij stellen ons graag op om als adviseur samen met de klant tot de beste en meest efficiënte oplossingen te komen. Kwaliteit staat centraal in onze onderneming. Onze zorg voor kwaliteit komt de klant in de gehele organisatie tegen. Niet alleen als het om producten gaat, maar ook wanneer het service, begeleiding, opslag of aflevering betreft. Kennis is van belang om projecten binnen de planning tot tevredenheid af te ronden. Kennis van producten en kennis van processen. Onze medewerkers weten waarover ze praten. Niet alleen op de commerciële afdelingen maar ook op de financiële en de logistieke afdelingen”

Hier is het ondernemingsbeleid op gebaseerd waaruit onder andere de ambitie blijkt dat Isero IJzerwarengroep BV een gerenommeerde ijzerhandel, met aandacht voor mens en milieu is. Dit betekent een zware eis op functiebekwaamheid en geschiktheid van alle medewerkers. Tevens houdt het ook een zware rol in voor de kwaliteit van de organisatie. Om die kwaliteit te garanderen is het managementsysteem ingevoerd welke wordt nageleefd en onderhouden.

Het managementsysteem toont het vermogen aan van Isero om voortdurend te voldoen aan de wensen van onze klanten en om aan hun verwachtingen tegemoet te komen. Om dit te bereiken wordt regelmatig klanttevredenheid gemeten, worden afwijkingen zo veel mogelijk voorkomen en worden voortdurend verbeteringen gerealiseerd op basis van de  theorie van de kwaliteitscirkel van Demming.